본문 바로가기 대메뉴 바로가기

Lễ hội kỷ niệm chiến thắng của tướng quân Kim Jwa Jin

HOME Thông tin du lịch Lễ hội Lễ hội kỷ niệm chiến thắng của tướng quân Kim Jwa Jin

Lễ hội kỷ niệm chiến thắng của tướng quân Kim Jwa Jin1

"Lễ hội kỷ niệm chiến thắng của tướng quân Kim Jwa Jin"

Du lịch về quá khứ với nhân vật lịch sử. Lịch sử đang sống dậy! Hãy đến với lễ hội của Hong Sung nơi có lễ hội hoà hợp giữa sự vui vẻ và ẩm thực chất lượng.

Lễ hội kỷ niệm chiến thắng của tướng quân Kim Jwa Jin2
Lễ hội kỷ niệm chiến thắng của tướng quân Kim Jwa Jin3

Đây là lễ hội chúc mừng kỷ niệm chiến thắng cuộc đấu tranh làng Cheong San của tướng quân Kim Jwa Jin chống sg lại người Mãn Châu, đem lại cơ hội trải nghiệm lịch sử và nâng cao lòng yêu nước bằng việc phổ biến rộng rãi sự nghiệp lừng lẫy của tướng quân

Close Open